آقای دکتر ابوالقاسم برجی

آقای دکتر ابوالقاسم برجی
departments: بخش اورژانس
positions: پزشک اورژانس
treatments: دکترای عمومی
degree: دکتر
office: نیشابور - بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع)
workingdays: Monday, Thursday, Friday
Support
خانهپرتال داخلی