سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.کارکنان ایمن، بیمار ایمن

سازمان جهانی بهداشت - WHO - برای اولین بار روز 26 شهریور سال جاری مطابق با 17 سپتامبر سال 2019 میلادی را به عنوان 

World Patient Safety Day، روز جهانی بسیج ایمنی بیمار اعلام نموده است. 

این سازمان به منظور کاهش صدمات و آسیب وارده به بیماران از ناحیه خدمات سلامت غیر ایمن بر سه محور به شرح ذیل تاکید نموده است:

1- ارتقاء سطح آگاهی، توانمندسازی و جلب مشارکت بیماران و جامعه در ارتقاء پیامدهای خدمات سلامت و تقویت نقش آنان در ایمنی خدمات سلامت از طریق ارائه اطلاعات دقیق در مورد تاریخچه بیماری خود و برقراری ارتباط باز و صادقانه با تیم سلامت، رفع ابهامات مرتبط به وضعیت و شرایط بیماری خود و مشارکت و ارتباط فعال با ارائه کنندگان خدمات در زمانی که ایمنی آنان در معرض خطر است.

2- جلب مشارکت پزشکان، پرستاران، داروسازان و سایر ارائه کنندگان خدمات سلامت به منظور احتساب بیمار و مراقبین وی در تیم سلامت ، ایجاد فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان ها و مراکز درمانی با ترغیب گزارش دهی وقایع ناخواسته ایمنی بیمار و سازماندهی مدیریت خطر واکنشی و پیشگیرانه

3- نقش سیاست گزاران و دولتمردان در ایجاد خط مشی ها، راهبردها و استراتژی های مناسب و متناسب جهت ارائه خدمات ایمن

در ایران نیز شعار این روز   "همه گیری جهانی را متوقف کنیم: با رعایت موازین ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار می توان جان انسانها را نجات داد" تعیین شده است.