درباره ما


هیئت مدیره بیمارستان:
دکتر سخایی- دکتر خوشرو- دکتر شرقی- دکتر ملانوروزی – دکتر بلغان آبادی – دکتر غرویان – آقای خیاری و آقای صنوبری
ریاست بیمارستان : آقای دکتر سخایی (متخصص بیهوشی)
مدیریت بیمارستان : خانم ابروفراخ (کارشناس پرستاری)
مترون بیمارستان : خانم ایاز (کارشناس پرستاری)
دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی : محبوبه احمدآبادی (کارشناس پرستاری)
مسئول آمار : خانم طوسی (کارشناس آمار)
مسئول بخش جراحی مردان واورژانس : خانم نفیسه طاهری شرق (کارشناس پرستاری)
مسئول بخش ICU : خانم ناهید احمد آبادی (کارشناس پرستاری)
مسئول بخش زنان : خانم محروقی (کارشناس پرستاری)

Support
خانهپرتال داخلی