حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

لیست تلفن های بیمارستان

تلفن خانه ۴ الی ۴۲۲۲۱۵۱۱-۰۵۱
امور اداری داخلی ۱
اورژانس داخلی۲
زایشگاه داخلی۳
اتاق عمل داخلی۴
بخش مردان داخلی۵
بخش زنان داخلی۶
دفتر پرستاری داخلی۷
آزمایشگاه داخلی۸