حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

خانم دکتر گیتا اسفندی

تخصص جراح داخلی
آدرس مطب ------