حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

آقای دکتر علی محمد دوراندیش

تخصص پزشک عمومی
آدرس مطب ------