حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

آقای دکتر جعفر خرداد

تخصص پزشک عمومی
آدرس مطب ------