حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

خانم دکتر سمیرا بیگی

تخصص متخصص چشم
آدرس مطب خیابان 15 خرداد- پانزده خرداد 4- ساختمان صدرا