حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

خانم دکتر حسنیه عطایی پور

تخصص جراح عمومی
آدرس مطب نبش خیابان عطار - ساختمان فرشتگان- 05143353838