حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

آقای دکتر محمدعلی طاهرنیا

تخصص ارتوپدی
آدرس مطب خیابان عطار- روبروی اروژانس 22 بهمن- 05143335828