حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

فرم برنامه توسعه فردی

(Personal Development Plan (PDP

مشخصات فردی:

نیازهای آموزشی سالانه(پرسنل):

کلاس های عمومی:

ردیف نیازهای آموزشی روش پاسخگویی به آموزش زمان برگزاری دوره آموزشی دستیابی به هدف
(سبز=بله،نارنجی=خیر)
1
2
3
4
5


کلاس های اختصاصی (مخصوص کادر درمان):

ردیف نیازهای آموزشی روش پاسخگویی به آموزش زمان برگزاری دوره آموزشی دستیابی به هدف
(سبز=بله،نارنجی=خیر)
1
2
3
4
5