حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

نیشابور-خیابان امام خمینی، امام خمینی ۱۲

۴ الی ۴۲۲۲۱۵۱۱-۰۵۱

ghamar.hospital@gmail.com