حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)چک لیست اثربخشی آموزش پرستار به مددجو

ثبت اطلاعات

چک لیست ارزیابی اولیه و تکمیلی بیمار

ثبت اطلاعات

چک لیست پایش آموزش و رضایت آگاهانه بیمار

ثبت اطلاعات

چک لیست نقل و انتقال ایمن بیمار در بخش و اتاق عمل

ثبت اطلاعات